1 Alle diensten en leveringen worden gepresteerd onder de algemene voorwaarden, hierna aangeduid. Hiervan kan slechts worden afgeweken door afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen.

2 De facturen, inclusief BTW en taksen, zijn betaalbaar binnen de vijftien kalenderdagen, na factuurdatum.

3 Iedere, zelfs gedeeltelijk op de vastgestelde datum niet betaalde factuur zal van rechtswege vanaf de factuurdatum een interest opbrengen van 10% op jaarbasis, zonder dat een aanmaning nodig is.

4 Bovendien zal het saldo dat niet betaald is op de vervaldag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het verschuldigde bedrag, met een minimum van 100 euro en een maximum van 7500 euro en in geval van gerechtelijke procedure te vermeerderen met de staat van kosten en erelonen van de raadsman van Rovagro.

5 Om geldig te zijn, moet iedere klacht betreffende de gepresteerde diensten, leveringen of de inhoud van de factuur, per aangetekend schrijven geschieden binnen de vijf dagen na ontvangst. Laattijdige klachten worden verworpen en als niet-bestaande beschouwd.

6 De aansprakelijkheid van Rovagro kan het bedrag van de factuur, exclusief BTW, niet overtreffen.

7 Het gefactureerde blijft eigendom van Rovagro totdat er volledige betaling ontvangen is.

8 Voor alle geschillen zijn enkel het Vredegerecht kanton Maasmechelen en de Rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd. Enkel de Nederlandse rechtstaal en het Belgische recht is van toepassing.